Statut Fundacji

STATUT Fundacji "JAKU - Edukacja, wsparcie i rozwój"

(tekst jednolity z dnia 8 października ze zmianami z dnia 28 listopada 2018)Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą ,,Fundacja JAKU – Edukacja, wsparcie i rozwój’’, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez MAGDALENĘ JARZĘBOWSKĄ, zam. Na Kozłówce 5/35 w Krakowie, zwana dalej Fundatorem, aktem notarialnym w Krakowie, przy ul. Plac Kossaka 3, Repetytorium A nr 3065/2018 na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu.

§2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§4

 1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 3. Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały i filie, powoływać jednostki, zakłady lub przedstawicielstwa, łączyć się z innymi fundacjami oraz wchodzić w skład stowarzyszeń.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Fundacja może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym profilu działalności.

§5

 1. Fundacja będzie używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który może zostać zarejestrowany i objęty ochroną prawną.
 2. Fundacja używa pieczęci okrągłej lub podłużnej z napisem "Fundacja JAKU - Edukacja, wsparcie i rozwój".
 3. Fundacja może używać skrótu swojej nazwy i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników tej nazwy w językach obcych.
 4. Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.

§6

Organem nadzorującym Fundację jest minister edukacji narodowej.

Rozdział II

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§7

 1. Celem działania fundacji jest:
  • działanie na rzecz unowocześnienia i podwyższania efektywności w obszarze edukacji, oświaty, wychowania i opieki społecznej,
  • działanie na rzecz rzetelnego wykształcenia i rozwoju dzieci oraz młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem osób o niskim statusie materialnym,
  • promowanie modelu nowoczesnego uczenia się i nauczania,
  • poszerzanie w społeczeństwie wiedzy o otaczającej przyrodzie, biologii i ochronie środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych metod, technologii i mediów,
  • krzewienie postaw pro-środowiskowych i rozbudzanie szacunku do przyrody, w tym wszystkich istot żywych,
  • promowanie wiedzy pozwalającej na lepsze zrozumienie mechanizmów kierujących przyrodą i ich związków z człowiekiem (w tym m.in.: ekonomia przyrody, zmiany klimatyczne i ich konsekwencje, gospodarka leśna, permakultura),
  • upowszechnianie wiedzy o związkach pomiędzy stanem środowiska a zdrowiem i funkcjonowaniem ciała człowieka (problem smogu, wpływ zanieczyszczeń na nasz organizm, rola ruchu i odpowiedniej diety, działanie leków, rola przyrody w relaksie i w walce z chorobami cywilizacyjnymi),
  • kompensowanie syndromu deficytu przyrody oraz promowanie przyrody i kontaktu z nią jako środka terapeutycznego w walce z chorobami i stresem,
  • nauka logicznego myślenia, szukania związków przyczynowo-skutkowych i myślenia matematycznego w oparciu o przyrodę,
  • rozbudzanie lokalnego patriotyzmu i aktywności społecznej poprzez skupianie mieszkańców wokół przyrody,
  • aktywizacja osób starszych,
  • wspieranie, głównie poprzez dostęp do edukacji, osób wykluczonych społecznie,
  • aktywna ochrona przyrody jako dziedzictwa narodowego.
 2. Fundacja realizuje swoje cel w sferze działań publicznych poprzez:
  • organizację wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych promujących przyrodę, ekologię, współczesną naukę, logikę oraz ochronę środowiska, w tym warsztatów, wykładów, pokazów, spacerów przyrodniczych, półkolonii, zielonych szkół, szkoleń, dyskusji, debat, paneli, widowisk, zawodów sportowych, wystaw, wernisaży prac młodych twórców i innych wydarzeń artystycznych i edukacyjnych,
  • upowszechnianie edukacji, szczególnie biologicznej, przyrodniczej oraz ekologicznej na wysokim poziomie, poprzez wpieranie łatwego dostępu do niej dla wszystkich,
  • prowadzenie działań wpierających osoby, szczególnie dzieci, o niskim statucie materialnym w zdobywaniu wiedzy i podnoszeniu swoich kompetencji,
  • tworzenie i dofinansowanie sal i bibliotek przyrodniczych w szkołach i innych ośrodkach edukacyjnych,
  • organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli w zakresie podnoszenia ich kompetencji zawodowych, w szczególności w obszarze nauk przyrodniczych, przygotowania ich do prowadzenia zajęć w terenie, nauka konstruowania ciekawych i kreatywnych scenariuszy lekcji biologii i przyrody,
  • opracowywanie propozycji programów edukacyjnych, scenariuszy lekcji, warsztatów, wystaw oraz materiałów edukacyjnych z dziedziny biologii, przyrody i ochrony środowiska dla nauczycieli, rodziców, dzieci i innych zainteresowanych,
  • tworzenie pomocy dydaktycznych dla skutecznego i ciekawego uczenia biologii i przyrody, zarówno dla placówek dydaktycznych, jak i indywidualnych odbiorców, w tym tworzenie aplikacji komputerowych oraz gier
  • organizowanie i pośredniczenie w działaniach, przybliżających pracę naukowców dla społeczeństwa,
  • wspieranie citizen science, czyli aktywnego uczestnictwa mieszkańców w zbieraniu danych do badań naukowych,
  • działalność wspomagającą rozwój innowacyjności w zakresie edukacji biologicznej, ekologicznej i przyrodniczej,
  • organizowanie konsultacji przyrodniczych, szczególnie pod kątem tworzenia obszarów cennych przyrodniczo,
  • organizowanie i prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych,
  • rekultywację terenów w miastach pod kątem zwiększenia ich wartości przyrodniczej poprzez sadzenie roślin z mieszkańcami, zazielenianie nieużytków, odtwarzanie zniszczonych zazieleń, tworzenie i utrzymanie mikroparków, tworzenie przyrodniczych placów zabaw, zakładanie ogródków osiedlowych i przyszkolnych, w tym przyrodniczych ogródków sensoryczno-przyrodniczych, budowanie miejskich hoteli dla owadów, tworzenie i utrzymanie miejskich kompostowników, tworzenie miejsc wymiany dóbr w duchu zero waste, tworzenie i wspieranie miejskich ogrodów społecznych,
  • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • rozpowszechnianie wiedzy o rodzimych i lokalnych gatunkach fauny i flory oraz o historii walki o nią w kontekście dobra lokalnego i narodowego,
  • działalność sprzyjająca wspólnemu spędzaniu czasu przez rodziny w kontakcie z przyrodą,
  • działalność aktywizującą osoby starsze, szczególnie w kontekście poznawania przyrody i przebywania w jej otoczeniu,
  • działalność na rzecz terapii przyrodą,
  • tworzenie i wdrażanie przyrodniczych tras turystycznych w miastach mogących stać się atrakcjami turystycznymi danych regionów,
  • organizowanie i wspieranie wypoczynku na łonie natury,
  • działalność wpierającą efektywną selektywna zbiórkę odpadów,
  • działalność wspierającą minimalizowanie produkowanych odpadów w gospodarstwach domowych,
  • wydawanie i kolportaż materiałów informacyjnych, szkoleniowych, reklamowych i oświatowych
  • prowadzenie kanałów informacyjnych w Internecie promujących wiedzę przyrodniczą i edukację,
  • aktywną działalność na rzecz ochrony przyrody,
  • działalność wspierającą ochronę dzikich zwierząt,
  • działalność wspierającą ochronę i sterylizację zwierząt bezdomnych,
  • działalność wspierającą prawidłowe dokarmianie zwierząt zimą,
  • organizowanie pracy wolontariackiej, wspieranie i rozwijanie zaangażowania społecznego przez koordynowanie udziału wolontariuszy w działaniach edukacyjnych,
  • wspieranie działalności innych osób, instytucji i przedsięwzięć zbieżnych z jej celami,
  • prowadzenie działalności gospodarczej,
  • współpraca z osobami lub instytucjami o podobnych celach działania,
  • rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego i współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu
  • wspomagania technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji mających zbieżne cele z jej celami.
 4. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może uczestniczyć w łączonych projektach z innymi organizacjami rządowymi, pozarządowymi, instytucjami medialnymi i innymi podmiotami.
 5. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§8

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, przy czym cały dochód przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 3. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami następującą działalność gospodarczą, w zakresie (wg. Klasyfikacji PKD):
  1. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  2. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
  3. PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
  4. PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  5. PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  6. PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
  7. PKD 58.11.Z Wydawanie książek,
  8. PKD 58.19.Z  Pozostała działalność wydawnicza,
  9. PKD 58.21.Z  Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
  10. PKD 58.29.Z  Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
  11. PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  12. PKD 63.12.Z  Działalność portali internetowych,
  13. PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
  14. PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki.
 4. Uchwałę o podjęciu działalności gospodarczej lub jej nowych rodzajów oraz zakończeniu działalności gospodarczej podejmuje Fundator.
 5. Na prowadzenie działalności gospodarczej zostanie przeznaczona kwota 1000 zł, pochodząca ze środków majątkowych Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§9

 1. Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie: 5 600 złotych (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100) wniesiony przez Fundatora, na który składa się:
  1. 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) przyznany przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji,
  2. 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) z przeznaczeniem na działalność gospodarczą,
  3. Następujące rzeczy ruchome: Notebook Lenovo Yoga 300-11/BY, model name: 80M0, Led Projektor Acer, model no: DSV0920, drukarka Laser Jet CP1025nw color, inne pomoce dydaktyczne (modele, zdjęcia, makiety).
 2. Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§10

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1. świadczeń Fundatorów,
  2. darowizn, spadków i zapisów,
  3. odsetek bankowych,
  4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  5. dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  6. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych,
  7. funduszy Unii Europejskiej,
  8. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.
 2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności pożytku publicznego.

§11

 1. Przy dysponowaniu majątkiem i dochodami Fundacji zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
  2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
  3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§12

 1. Organami Fundacji są:
  1. Fundator
  2. Zarząd Fundacji, zwany dalej "Zarządem"

§13

 1. Do zadań Fundatora należy:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  2. powoływanie i likwidowanie oddziałów terenowych, jednostek organizacyjnych lub przedstawicielstw,
  3. rozpatrywanie wniosków o zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych Fundacji,
  4. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu,
  5. podjęcia uchwały w sprawie połączenia z inną fundacją,
  6. podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji, w tym o powołaniu i odwołaniu likwidatorów oraz o przeznaczeniu środków finansowych pozostałych po likwidacji Fundacji,
 2. Fundator podejmuje decyzje w formie pisemnych uchwał.

§14

 1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.
 2. Zarząd Fundacji składa się z od 1 (jednej) do 10 (dziesięciu) osób.
 3. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony.
 4. Skład Zarządu Fundacji musi być każdorazowo zatwierdzony podpisem Fundatora, o ile nie pełni on jednocześnie funkcji Prezesa Zarządu.
 5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Stosunek pracy z członkami Zarządu nawiązuje i rozwiązuje Fundator.
 6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie. Członkowie Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.
 7. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§15

 1. Ustanie członkostwa w Zarządzie następuje z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Fundacji na ręce Zarządu, odwołania przez Fundatora, utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej albo śmierci.
 2. Nowych Członków Zarządu powołuje Fundator mocą osobnej uchwały.
 3. Fundator ma prawo powołać Członka Zarządu spośród byłych Członków Zarządu.
 4. Fundator ma prawo do odwołania w trybie natychmiastowym członka Zarządu, który rażąco nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań bądź działa ze szkodą na rzecz Fundacji. W przypadku odwołania członka Zarządu w trybie natychmiastowym, Fundator ma obowiązek powołać nowego członka.

§16

 1. Fundator powołuje w drodze uchwały Zarząd Fundacji oraz członków pierwszego składu Zarządu Fundacji.
 2. Fundator może pełnić funkcję Prezesa Zarządu.
 3. Fundator może zrezygnować z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
 4. W przypadku rezygnacji Fundatora ze stanowiska Prezesa Zarządu, wskazuje on osobę przyjmującą funkcję Prezesa Zarządu.

§17

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
  • reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich,
  • sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji,
  • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  • uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,
  • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
  • podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji,
  • ustalanie planów działania Fundacji,
  • realizowanie uchwał Rady Fundacji,
  • decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,
  • tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji,
  • wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku,
  • sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
  • sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości,
  • ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym,
  • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  • nadzór nad działalnością Fundacji,
  • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  • zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzeń.

§18

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

§19

 1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.
 2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego.
 3. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.
 4. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.

§20

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Uchwałę o połączeniu fundacji podejmuje Fundator.

§22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w razie decyzji Zarządu w tym przedmiocie.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz innych działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.